Orðalistar

Íslenskur-Enskur orðalisti

aðgengisúrtök convenience sampling
aðhvarfsgreining regression
bernoulli tilraun bernoulli trial
bjagi bias
blindun blinding
breyta variable
breytileiki spread
bryggjun extrapolation
brúun interpolating
dreififall distribution function
dreifisvið range
dreifni variance
einblind rannsókn single-blind trial
einfalt línulegt aðhvarf simple linear regression
einfalt slembiúrtak simple random sample
einhliða tilgátupróf one-sided test
einsdreifðar identically distributed
endurtekning repetition
endurvalsaðferðir resampling methods
f-próf f-test
fervikagreining analysis of variance, ANOVA
fervikasummur sums of squares
fishers próf fishers test
fjórðungamörk quartiles
fjórðungaspönn interquartile range
flokkabreyta categorical variable
flokkar categories
frávikshlutfall coefficient of variation
frígráður degrees of freedom
fölsk jákvæð false positive
fölsk neikvæð false negative
gagnlíkindahlutfall odds ratio
gagnlíkindi odds
gagntilgáta alternative hypothesis
hafna reject
hlutfall proportion
höfnunarsvæði rejection area
höfuðsetning tölfræðinnar central limit theorem
kassarit boxplot
kí kvaðrat próf chi-squared test
kökurit pie chart
lagskipt slembiúrtak stratified random sample
leifar residuals
lyfleysa placebo
lyfleysuáhrif placebo effect
líkindadreifing probability distribution
línuleg umbreyting linear transformation
línulegt linear
lögmál mikils fjölda law of large numbers
lögun dreifinga shape of distributions
lýsandi tölfræði descriptive statistics
lýsistærð statistic
massafall mass function
metill estimator
meðaltal mean, arithmetic mean
miðgildi median
miðja center
miðja mælinga central tendency
miðja spannar mid range
mátgæðapróf goodness of fit test
normaldreifing normal distribution
normaldreifingarrit normal probability plot
næmi sensitivity
núlltilgáta null hypothesis
orsakasamband causation
p-gildi p-value
parað slembiúrtak paired random sample
parað t-próf paired t-test
poisson dreifing poisson distribution
prófstærð test statistic
prósentumark percentile
punktarit scatter plot
rannsakandabjagi experimenters bias
röðuð flokkabreyta ordinal categorical variable
samfelld breyta continuous variable
sjálfboðaliðaúrtök voluntary response sampling
skýribreyta explanatory variable
slembival randomization
slembiúrtak random sample
slembni randomness
spönn range
staðalfrávik standard deviation
staðalskekkja standard error
stikalaus próf nonparametric tests
stiki parameter
strjál breyta discrete variable
stuðlarit histogram
styrkur power
stöplarit bar chart
stýrð tilraun controlled experiment
svarbreyta response variable
sértæki specificity
sönn jákvæð true positive
sönn neikvæð true negative
t-próf t-test
talnabreyta numerical variables
tengifall link functio
tengslatöflur contingency tables
tilgáta hypothesis
tilgátupróf hypothesis test
tilraun experiment
tvíblind rannsókn double-blind trial
tvíhliða tilgátupróf two-sided test
tvíkosta aðhvarfsgreining logistic regression
tvíkostadreifing binomial distribution
tvíliðustuðullinn binomial coefficient
tíðasta gildi mode
umbreyta transform
vegin dreifni pooled variance
vegið meðaltal weighted mean
villa af gerð I type I error
villa af gerð II type II error
villulíkur probability of type I error
væntigildi expected value
vísir index
vöntun mælinga missing values
áhættuhlutfall relative risk
ályktunartölfræði inferential statistics
óháðar og einsdreifðar iid - independent and identically distributed
óröðuð flokkabreyta categorical variable
öryggi confidence level
öryggisbil confidence interval
öryggismörk confidence limits
úrtak sample
úrtaksbjagi sampling bias
úrtaksdreifing lýsistærðar sampling distribution
úrtakshögun sampling
útlagar outliers
útlagi outlier
þéttifall density function
þéttiferill density curve
þýði population

Enskur-íslenskur orðalisti

ANOVA fervikagreining
alternative hypothesis gagntilgáta
analysis of variance fervikagreining
arithmetic mean meðaltal
bar chart stöplarit
bernoulli trial bernoulli tilraun
bias bjagi
binomial coefficient tvíliðustuðullinn
binomial distribution tvíkostadreifing
blinding blindun
boxplot kassarit
categorical variable flokkabreyta, óröðuð flokkabreyta
categories flokkar
causation orsakasamband
center miðja
central limit theorem höfuðsetning tölfræðinnar
central tendency miðja mælinga
chi-squared test kí kvaðrat próf
coefficient of variation frávikshlutfall
confidence interval öryggisbil
confidence level öryggi
confidence limits öryggismörk
contingency tables tengslatöflur
continuous variable samfelld breyta
controlled experiment stýrð tilraun
convenience sampling aðgengisúrtök
degrees of freedom frígráður
density curve þéttiferill
density function þéttifall
descriptive statistics lýsandi tölfræði
discrete variable strjál breyta
distribution function dreififall
double-blind trial tvíblind rannsókn
estimator metill
expected value væntigildi
experiment tilraun
experimenters bias rannsakandabjagi
explanatory variable skýribreyta
extrapolation bryggjun
f-test f-próf
false negative fölsk neikvæð
false positive fölsk jákvæð
fishers test fishers próf
goodness of fit test mátgæðapróf
histogram stuðlarit
hypothesis tilgáta
hypothesis test tilgátupróf
identically distributed einsdreifðar
iid - independent and identically distributed óháðar og einsdreifðar
index vísir
inferential statistics ályktunartölfræði
interpolating brúun
interquartile range fjórðungaspönn
law of large numbers lögmál mikils fjölda
linear línulegt
linear transformation línuleg umbreyting
link functio tengifall
logistic regression tvíkosta aðhvarfsgreining
mass function massafall
mean meðaltal
median miðgildi
mid range miðja spannar
missing values vöntun mælinga
mode tíðasta gildi
nonparametric tests stikalaus próf
normal distribution normaldreifing
normal probability plot normaldreifingarrit
null hypothesis núlltilgáta
numerical variables talnabreyta
odds gagnlíkindi
odds ratio gagnlíkindahlutfall
one-sided test einhliða tilgátupróf
ordinal categorical variable röðuð flokkabreyta
outlier útlagi
outliers útlagar
p-value p-gildi
paired random sample parað slembiúrtak
paired t-test parað t-próf
parameter stiki
percentile prósentumark
pie chart kökurit
placebo lyfleysa
placebo effect lyfleysuáhrif
poisson distribution poisson dreifing
pooled variance vegin dreifni
population þýði
power styrkur
probability distribution líkindadreifing
probability of type I error villulíkur
proportion hlutfall
quartiles fjórðungamörk
random sample slembiúrtak
randomization slembival
randomness slembni
range spönn
range dreifisvið
regression aðhvarfsgreining
reject hafna
rejection area höfnunarsvæði
relative risk áhættuhlutfall
repetition endurtekning
resampling methods endurvalsaðferðir
residuals leifar
response variable svarbreyta
sample úrtak
sampling úrtakshögun
sampling bias úrtaksbjagi
sampling distribution úrtaksdreifing lýsistærðar
scatter plot punktarit
sensitivity næmi
shape of distributions lögun dreifinga
simple linear regression einfalt línulegt aðhvarf
simple random sample einfalt slembiúrtak
single-blind trial einblind rannsókn
specificity sértæki
spread breytileiki
standard deviation staðalfrávik
standard error staðalskekkja
statistic lýsistærð
stratified random sample lagskipt slembiúrtak
sums of squares fervikasummur
t-test t-próf
test statistic prófstærð
transform umbreyta
true negative sönn neikvæð
true positive sönn jákvæð
two-sided test tvíhliða tilgátupróf
type I error villa af gerð I
type II error villa af gerð II
variable breyta
variance dreifni
voluntary response sampling sjálfboðaliðaúrtök
weighted mean vegið meðaltal