Orðalistar

Íslenskur-Enskur orðalisti

afleidd breyta derived variable
aðferð function
aðhvarfsgreining regression
breytileiki variability
dreififall proability distribution function
dálkum column
eftirápróf post-hoc test
einþátta fervikagreining one-way anova
endurvalsaðferð resampling method
fall function
fervikagreining analysis of variance
fervikasumma sum of squares
flokkabreyta factor variable
flokkar levels
forritunarmál programming language
fylgni correlation
fylgnistuðull correlation coefficient
fylki matrix
gagnatafla data frame
gagnategundir data types
gagnlíkindahlutfall odds ratio
gagnlíkindi odds
gagntilgáta alternative hypothesis
gerviúrtak pseudo sample
graf graph
hlutfall proportion
hlutfallsmark quantile
hlutfallsmörk quantiles
hlutur object
höfuðsetning tölfræðinnar central limit theorem
hök kvarða tick marks
kassarit box plot
keyrsluglugginn command window
kvarði scale
kóða breytur coding variables
lag strata,filter
langt snið long format
leifar residuals
líkindadreifing probability distribution
lína row
línuleg aðhvarfsgreining linear regression
mappa folder
massafall probability mass function
mean meðaltal
merking label
miðgildi median
mörk kvarða axis limits
normaldreifing normal distribution
næmi sensitivity
núll tilgáta null hypothesis
opinn hugbúnaður open source software
punktarit scatter plot
r-klumpur r-chunk
r-pakki r-package
raða sort
rekjanleiki traceability
sameina merge
samfelld líkindadreifing continuous probability distribution
samfelldur kvarði continuous scale
skipanalína command line
skipun function
skjalastjórnunarkerfi version control system
skýribreyta indipendant variable
slembiúrtak random sample
snið format
spá predict
spábil prediction interval
stikalaust próf non-parametric test
stilling setting,argument
strengur string
strjál líkindadreifing discrete probability distribution
strjáll kvarði discrete scale
stuðlarit histogram
stuðull coefficient
stöplarit bar plot
stýrikerfi operating system
svarbreyta dependant variable
sértæki specificity
talabreyta numerical variable
tengifall link function
tengslatafla contingency table
tilgátupróf hypothesis testing
tvíkosta aðhvarfsgreining logistic regression
tvíkostadreifing binomial distribution
tvíþátta fervikagreining two-way anova
tíðni rate
vigur vector
vinnulota session
vinnumappa working directory
viðmiðunarflokkur reference level
vísir index
vítt snið wide format
vöntun mælinga missing data
ás axis
ívafsmál markup languag
öryggisbil confidence interval
úrtak sample
úttak output

Enskur-íslenskur orðalisti

alternative hypothesis gagntilgáta
analysis of variance fervikagreining
argument stilling
axis ás
axis limits mörk kvarða
bar plot stöplarit
binomial distribution tvíkostadreifing
box plot kassarit
central limit theorem höfuðsetning tölfræðinnar
coding variables kóða breytur
coefficient stuðull
column dálkum
command line skipanalína
command window keyrsluglugginn
confidence interval öryggisbil
contingency table tengslatafla
continuous probability distribution samfelld líkindadreifing
continuous scale samfelldur kvarði
correlation fylgni
correlation coefficient fylgnistuðull
data frame gagnatafla
data types gagnategundir
dependant variable svarbreyta
derived variable afleidd breyta
discrete probability distribution strjál líkindadreifing
discrete scale strjáll kvarði
factor variable flokkabreyta
filter lag
folder mappa
format snið
function fall,aðferð,skipun
graph graf
histogram stuðlarit
hypothesis testing tilgátupróf
index vísir
indipendant variable skýribreyta
label merking
levels flokkar
linear regression línuleg aðhvarfsgreining
link function tengifall
logistic regression tvíkosta aðhvarfsgreining
long format langt snið
markup languag ívafsmál
matrix fylki
median miðgildi
merge sameina
meðaltal mean
missing data vöntun mælinga
non-parametric test stikalaust próf
normal distribution normaldreifing
null hypothesis núll tilgáta
numerical variable talabreyta
object hlutur
odds gagnlíkindi
odds ratio gagnlíkindahlutfall
one-way anova einþátta fervikagreining
open source software opinn hugbúnaður
operating system stýrikerfi
output úttak
post-hoc test eftirápróf
predict spá
prediction interval spábil
proability distribution function dreififall
probability distribution líkindadreifing
probability mass function massafall
programming language forritunarmál
proportion hlutfall
pseudo sample gerviúrtak
quantile hlutfallsmark
quantiles hlutfallsmörk
r-chunk r-klumpur
r-package r-pakki
random sample slembiúrtak
rate tíðni
reference level viðmiðunarflokkur
regression aðhvarfsgreining
resampling method endurvalsaðferð
residuals leifar
row lína
sample úrtak
scale kvarði
scatter plot punktarit
sensitivity næmi
session vinnulota
setting stilling
sort raða
specificity sértæki
strata lag
string strengur
sum of squares fervikasumma
tick marks hök kvarða
traceability rekjanleiki
two-way anova tvíþátta fervikagreining
variability breytileiki
vector vigur
version control system skjalastjórnunarkerfi
wide format vítt snið
working directory vinnumappa