11. Tvíkosta aðhvarfsgreining

Á eftir línulegri aðhvarfsgreiningu, sem við fjölluðum um í kafla 10, er tvíkosta aðhvarfsgreining sennilega mest notaða aðhvarfsgreiningarlíkanið. Í R er tvíkosta aðhvarfsgreining framkvæmd á mjög sambærilegan hátt og línuleg aðhvarfsgreining, nema nú er notast við fallið glm() í stað fallsins lm(). Í tvíkosta aðhvarfsgreiningu hefur svarbreytan eingöngu tvær útkomur, 0 og 1 og eru líkönin því metin með aðstoð tengifalla. Algengasta tengifallið kallast á ensku the logistic function og því er oft talað um lógistíska aðhvarfsgreiningu. Í raun má nota fallið glm() til að framkvæma fjölda annarra alhæfðra línulegra aðhvarfsgreiningarlíkana en það er utan efnis þessarar bókar.

11.1. glm()

Athugið

Inntak: formúla, gögn

Úttak: tvíkosta aðhvarfsgreining á gögnunum byggt á formúlunni

Helstu stillingar: family


Auk fallsins glm() munum við einnig nota skipanirnar summary(), coef() og confint() á svipaðan hátt og þið sáuð í kafla 10.

Í kafla 11.1.1 sýnum við hvernig tvíkosta aðhvarfsgreining er framkvæmd þegar skýribreytan er samfelld en í kafla 11.1.2 sýnum við hvað gerist þegar skýribreytan er strjál. Við munum finna möt á stikum líkansins, framkvæma tilgátupróf fyrir þá og reikna öryggisbil.

11.1.1. Tvíkosta aðhvarfsgreining með samfellda skýribreytu

Tvíkosta aðhvarfsgreiningu má nota til að meta hvort nemendur sem stunda mikla líkamsrækt séu ólíklegri til að reykja heldur en þá sem stunda litla líkamsrækt. Líkanið metum við með neðangreindri skipun og það borgar sig að vista líkanið sem hlut.

glm1 <- glm(reykir=='ja' ~ likamsraekt, data=puls, family='binomial')

Fyrsta inntakið í skipunina er formúla. Á vinstri hönd hennar verður að vera breyta sem tekur gildin 0 og 1, eða þá TRUE og FALSE. Í þessu dæmi er inntakið yrðingin reykir==’ja’ sem skilar TRUE ef einstaklingurinn reykir en FALSE annars. Þar af leiðandi mun líkanið meta gagnlíkindin á því að reykja. Á hægri hönd formúlunnar er skýribreytan, sem í þessu tilviki er likamsraekt.

Næstu tvö inntök skipunarinnar er nafnið á gagnatöflunni sem geymir gögnin (puls) og af hvaða gerð aðhvarfsgreiningarlíkanið er. Með stillingunni family=’binomial’ tilgreinum við að tvíkosta aðhvarfsgreining skuli framkvæmd með logistic tengifallinu.

Skipunin summary() gefur okkur miklar upplýsingar um útkomu aðhvarfsgreiningarinnar:

summary(glm1)
##
## Call:
## glm(formula = reykir == "ja" ~ likamsraekt, family = "binomial",
##   data = puls)
##
## Deviance Residuals:
##   Min    1Q  Median    3Q   Max
## -0.5680 -0.4825 -0.4566 -0.3864  3.0534
##
## Coefficients:
##       Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## (Intercept) -1.7428   0.2482 -7.023 2.18e-12 ***
## likamsraekt -0.1164   0.0547 -2.127  0.0334 *
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
##
##   Null deviance: 293.2 on 452 degrees of freedom
## Residual deviance: 287.9 on 451 degrees of freedom
##  (18 observations deleted due to missingness)
## AIC: 291.9
##
## Number of Fisher Scoring iterations: 5

Mikilvægustu upplýsingarnar úr aðhvarfsgreiningunni eru fólgnar í töflunni Coefficients:

 • Í fyrsta dálki hennar má sjá metnu stuðlana, \(\hat \beta_0 = -1.7428\) og \(\hat \beta_1 = -0.1164\).
 • Staðalskekkju fyrir mat á stuðlunum má sjá í öðrum dálki.
 • Í þriðja dálki má sjá prófstærðir fyrir tilgátupróf sem prófa núlltilgátuna hvort stuðlarnir séu núll. Þannig prófar prófstærðin \(-7.023\) núlltilgátuna \(\beta_0 = 0\) og prófstærðin \(-2.127\) prófar núlltilgátuna \(\beta_1=0\).
 • P-gildin sem svara til þessara prófstærða má svo finna í fjórða dálkinum. P-gildið fyrir núlltilgátuna \(\beta_1=0\) er \(0.0334\), sem er minna en 0.05 og þar sem stuðullin er neikvæður getum við fullyrt að nemendur sem stunda mikla líkamsrækt séu ólíklegri til að reykja heldur en þeir sem stunda litla líkamsrækt.

Með því að setja metnu stuðlana í veldið á e fæst gagnlíkindahlutfall fyrir því að reykja við hverja aukna klukkustund sem að einstaklingur stundar líkamsrækt á viku. Þau finnum við með skipuninni:

exp(coef(glm1))
## (Intercept) likamsraekt
##  0.1750381  0.8901369

Í flestum tilvikum höfum við lítin áhuga á gagnlíkindahlutfallinu sem svarar til (Intercept). Hins vegar höfum við mikinn áhuga á gagnlíkindahlutfallinu sem stendur við likamsraekt. Hér sjáum við að gagnlíkindahlutfallið fyrir því að reykja við hverja aukna klukkustund sem að einstaklingur stundar líkamsrækt á viku er \(0.8901369\).

95% öryggisbil fyrir gagnlíkindahlutföllin sem fengust í tvíkosta aðhvarfsgreiningunni má finna með skipuninni:

exp(confint(glm1))
##         2.5 %  97.5 %
## (Intercept) 0.1061636 0.2811427
## likamsraekt 0.7941909 0.9840247

Sem fyrr höfum við ekki áhuga á öryggisbilinu sem svarar til (Intercept). Öryggisbilið fyrir likamsraekt er það sem við viljum skoða, það er \([0.7941909, 0.9840247]\). Öryggisbilið inniheldur ekki 1 í samræmi við það að við höfnuðum núlltilgátunni.

11.1.2. Tvíkosta aðhvarfsgreining með strjála skýribreytu

Tvíkosta aðhvarfsgreiningu má einnig beita á strjála skýribreytu. Til dæmis til að meta hvort nemendur sem drekka áfengi séu líklegri til að reykja heldur en þá sem ekki drekka áfengi. Líkanið metum við með neðangreindri skipun:

glm2 <- glm(reykir=='ja' ~ drekkur, data=puls, family='binomial')

Skipunin lítur á nákvæmlega sama hátt út og í kafla 11.1.1 nema að nú hefur breytan drekkur tekið stað breytunnar likamsraekt. Skoðum nú summary() af útkomu aðhvarfsgreiningarinnar:

summary(glm2)
##
## Call:
## glm(formula = reykir == "ja" ~ drekkur, family = "binomial",
##   data = puls)
##
## Deviance Residuals:
##   Min    1Q  Median    3Q   Max
## -0.5007 -0.5007 -0.5007 -0.1684  2.9198
##
## Coefficients:
##       Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## (Intercept) -2.0134   0.1587 -12.686  <2e-16 ***
## drekkurnei  -2.2351   1.0190 -2.193  0.0283 *
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
##
##   Null deviance: 297.59 on 452 degrees of freedom
## Residual deviance: 287.48 on 451 degrees of freedom
##  (18 observations deleted due to missingness)
## AIC: 291.48
##
## Number of Fisher Scoring iterations: 6

Mikilvægustu upplýsingarnar úr aðhvarfsgreiningunni eru sem fyrr fólgnar í töflunni Coefficients:. Taflan er einnig byggð upp á sama hátt en nú birtist sér lína fyrir hvern flokk skýribreytunnar, annan en viðmiðunarflokkinn. Þannig gefur heitið í línunni drekkurnei að um sé að ræða stuðla fyrir flokkinn nei í skýribreytunni drekkur og viðmiðunarflokkurinn er því ja.

 • Í fyrsta dálki töflunnar má sjá metnu stuðlana, \(\hat \beta = -2.0134\) og \(\hat \beta_a = -2.2351\).
 • Í þriðja dálki má sjá að prófstærðin \(-12.686\) prófa núlltilgátuna \(\beta = 0\) og prófstærðin \(-2.193\) prófar núlltilgátuna \(\beta_a=0\).
 • P-gildið fyrir núlltilgátuna \(\beta_a=0\) er \(0.0283\), sem er minna en 0.05 og þar sem stuðullin er neikvæður getum við fullyrt að nemendur sem ekki drekka áfengi séu ólíklegri til að reykja heldur en þeir sem stunda drekka áfengi.

Með því að setja metnu stuðlana í veldið á e fæst gagnlíkindahlutfall fyrir því að reykja á móti því að drekka ekki áfengi. Þau finnum við með skipuninni:

exp(coef(glm2))
## (Intercept) drekkurnei
##  0.1335312  0.1069842

Við höfum ekki áhuga á gagnlíkindahlutfallinu sem svarar til (Intercept), en það sem stendur við drekkurnei sýnir okkur gagnlíkindahlutfallið fyrir því að reykja á móti því að drekka ekki er \(0.1069842\) sem telst ansi lítið.

95% öryggisbil fyrir gagnlíkindahlutföllin sem fengust í tvíkosta aðhvarfsgreiningunni má finna með skipuninni:

exp(confint(glm2))
##          2.5 %  97.5 %
## (Intercept) 0.096558897 0.1801504
## drekkurnei 0.005988971 0.5029970

Sem fyrr höfum við ekki áhuga á öryggisbilinu sem svarar til (Intercept), heldur það sem stendur við drekkurnei, það er \([0.005989, 0.502997]\). Öryggisbilið inniheldur ekki 1 í samræmi við það að við höfnuðum núlltilgátunni.

11.1.3. Leiksvæði fyrir R kóða

Hér fyrir neðan er hægt að skrifa R kóða og keyra hann. Notið þetta svæði til að prófa ykkur áfram með skipanir kaflans. Athugið að við höfum þegar sett inn skipun til að lesa inn puls gögnin sem eru notuð gegnum alla bókina.

# Gogn sott og sett i breytuna puls. puls <- read.table ("https://edbook.hi.is/gogn/pulsAll.csv", header=TRUE, sep=";") # Setjid ykkar eigin koda her fyrir nedan: # Sem daemi, skipunin head(puls) skilar fyrstu nokkrar radirnar i gognunum # asamt dalkarheitum. head(puls)