10. Línuleg aðhvarfsgreining

Aðhvarfsgreining er notuð til að kanna samband milli einnar samfelldrar svarbreytu og einnar eða fleiri skýribreyta sem geta hvort sem heldur verið samfelldar eða strjálar. Í einfaldasta tilvikinu er eingöngu ein samfelld skýribreyta og er þá talað um einfalt línulegt aðhvarf. Því tilviki helgum við meginhluta kaflans en útfærslur með strjálli skýribreytu sem og fleiri en einni skýribreytu eru ræddar undir lok hans.

Í kafla 10.1 kynntum við skipunina lm() sem metur einfalt línulegt aðhvarf og skoðum úttak hennar með summary(). Þar næst, í kafla 10.2, skoðum við hvernig skipunin confint() gefur okkur öryggisbil fyrir stuðla líkansins. Í kafla 10.3 könnum við mátgæði líkansins með fallinu resid() og í kafla 10.4 sjáum við hvernig framkvæma má spár með fallinu predict(). Að lokum fjallar kafli 10.5 um hvernig framkvæma má tilgátupróf fyrir fylgnistuðul með cor.test().

10.1. Línulegt líkan smíðað

10.1.1. Línulegt líkan smíðað

10.1.1.1. lm()

Athugið

Inntak: formúlan sem við viljum meta, gögnin sem við byggjum á

Úttak: metnir stuðlar, p-gildi, skýringarhlutfall ofl.


Einfalt línulegt aðhvarfsgreiningarlíkan er líkan á forminu:

\[y = \beta_0 + \beta_1 x\]

Aðferðin lm() metur gildi stikanna \(\beta_0\) og \(\beta_1\) ásamt ýmiss annars. Hún er mötuð með tvennu:

 • Formúlu með heitum breytanna sem lýsir sambandinu sem við viljum meta. Svarbreytan er vinstra megin við \(\sim\) merkið, en hægra megin koma skýribreyturnar.
 • Gagnatöflunni sem geymir gögnin.

Þegar aðhvarfsgreining er framkvæmd margborgar sig að búa til hlut sem inniheldur allt það sem hún skilar. Metum nú stuðla í líkani sem lýsir því hvaða áhrif hæð hefur á þyngd nemenda og vistum líkanið undir nafninu lm1. Þar sem við metum áhrif hæðar á þyngd er svarbreytan thyngd vinstra megin í formúlunni.

lm1<-lm(thyngd~haed,data=puls)
names(lm1)
## [1] "coefficients" "residuals"   "effects"    "rank"
## [5] "fitted.values" "assign"    "qr"      "df.residual"
## [9] "na.action"   "xlevels"    "call"     "terms"
## [13] "model"

Eins og þið sjáið eru þarna heilmargt að finna. Þar við bætist að skipunina summary() má, líkt og svo oft áður, mata með aðhvarfsgreiningarhlutnum lm1 til að fá ýmsar upplýsingar:

summary(lm1)
##
## Call:
## lm(formula = thyngd ~ haed, data = puls)
##
## Residuals:
##   Min   1Q Median   3Q   Max
## -27.781 -7.473 -1.984  5.306 37.215
##
## Coefficients:
##        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -108.75402  9.18021 -11.85  <2e-16 ***
## haed      1.03987  0.05288  19.66  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 11.17 on 458 degrees of freedom
##  (11 observations deleted due to missingness)
## Multiple R-squared: 0.4577, Adjusted R-squared: 0.4566
## F-statistic: 386.6 on 1 and 458 DF, p-value: < 2.2e-16

Ýmislegt má lesa út úr úttakinu. Þar ber helst að:

 • Matið á skurðpunktinum (\(b_0\)) er -108.75402.
 • Matið á hallatölunni (\(b_1\)) er 1.03987.
 • Prófstærðin t = -11.85 kannar tilgátuprófið hvort \(\beta_0 = 0\).
 • Prófstærðin t = 19.66 kannar tilgátuprófið hvort \(\beta_1 = 0\).
 • Skýringarhlutfallið er \(R^2\) = 0.458.
 • Matið á \(\sigma\) er \(s_e =\) 11.17.

10.2. Öryggisbil fyrir stuðla líkansins

10.2.1. Öryggisbil fyrir stuðla líkansins

10.2.1.1. confint()

Athugið

Inntak: metið líkan

Úttak: öryggisbil fyrir stuðla líkansins

Helstu stillingar: level


Öryggisbil fyrir \(\beta_0\) og \(\beta_1\) má finna með skipuninni confint(). Hún er mötuð með aðhvarfsgreiningarhlutnum sem við bjuggum til en skilar öryggisbili fyrir hvorn stuðul fyrir sig. Með stillingunni level má tilgreina hvert öryggi bilsins er. Sjálfgefið er að það sé 95%.

confint(lm1)
##          2.5 %   97.5 %
## (Intercept) -126.7945689 -90.713462
## haed      0.9359419  1.143796

Hér sést að:

 • Öryggisbil fyrir \(\beta_0\) er \([-126.7945689, -90.7134618]\).
 • Öryggisbil fyrir \(\beta_1\) er \([0.9359419, 1.1437964]\).

10.3. Mátgæði líkansins könnuð

Forsenda aðhvarfsgreiningar er að leifar hennar séu óháðar og normaldreifðar, með sömu dreifni. Leifarnar má nálgast með:

lm1$resid
##      1      2      4      5      6
##  1.33508486 31.37822565 -5.18321388 -3.74465341 -14.22308301
##      7      8      9      10      11
## -6.34269041  4.13901085 -6.26295215  7.73704785 -6.78125088
##      12      13      14      15      16
....

Gott er að teikna normaldreifingarrit af leifunum. Takið eftir því að hér mötum við skipunina ggplot() með aðhvarfsgreiningarhlutnum lm1, en ekki gagnatöflunni puls.

ggplot(data=lm1, aes(sample=.resid)) + stat_qq()
_images/unnamed-chunk-235-1.svg

10.4. Spágildi og spábil

10.4.1. Spágildi og spábil

10.4.1.1. predict()

Athugið

Inntak: metið líkan, gagnatafla með gildum skýribreytanna sem á að spá fyrir með

Úttak: spá og spábil

Helstu stillingar: level


Við getum spáð fyrir gildi á svarbreytunni fyrir ákveðið gildi á skýribreytunni með aðferðinni predict(). Mata þarf aðferðina með nafninu á aðhvarfsgreiningarhlutnum, nafninu á skýribreytunni og gagnatöflu sem inniheldur þau gildi á skýribreytunni sem við viljum fá spá fyrir. Hér fyrir neðan reiknum við spá fyrir þyngd einstaklings serm er 180 cm á hæð:

predict(lm1,newdata=data.frame(haed=180))
##    1
## 78.42243

Aðferðina má einnig nota til að fá spábil:

predict(lm1,interval="prediction",newdata=data.frame(haed=180))
##    fit   lwr   upr
## 1 78.42243 56.43465 100.4102

10.5. Próf á fylgnistuðli

Tilgátupróf fyrir \(\rho\) má framkvæma með cor.test() aðferðinni. Við þurfum að mata aðferðina með heitunum á breytunum sem við ætlum að kanna fylgnina á milli. Viljum við kanna fylgnina á milli breytanna thyngd og haed notum við skipunina:

cor.test(puls$thyngd,puls$haed)
##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data: puls$thyngd and puls$haed
## t = 19.663, df = 458, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## 0.6237265 0.7232602
## sample estimates:
##    cor
## 0.6765718

Takið eftir að prófstærðin er t = 19.663 sem er nákvæmlega það sama og þegar við prófuðum núlltilgátuna \(H_0: \beta_1=0\).

10.6. Strjál skýribreyta

Í kafla 9 fjölluðum við um einþátta fervikagreiningu en líta má á fervikagreiningu sem sértilfelli af aðhvarfsgreiningu þegar skýribreyta er strjál. Einþátta fervikagreiningu má skrifa sem línulegt líkan á eftirfarandi hátt:

\[y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}\]

þar sem \(i = 1,2,...,a\) og \(j = 1,2,...,n\). Hér gerum við ráð fyrir að við höfum jafn margar mælingar í hverjum flokki/hópi (\(n\)).

 • \(y_{ij}\) er mæling nr. \(j\) í hópi/flokki nr. \(i\).
 • \(\mu\) er heildarmeðaltalið.
 • \(\tau_i\) er frávik flokks nr. \(i\) frá heildarmeðaltalinu \(\mu\).
 • \(\varepsilon_{ij}\) eru frávik mælingar nr. \(j\) frá gildinu \(\mu + \tau_i\) sem henni tilheyrir, við köllum \(\varepsilon_{ij}\) leifar (e. residuals).

Við sáum í kafla 9 að nota má aov() aðferðina og anova() aðferðirnar til að fá fervikagreiningartöfluna. Í stað aov() aðferðarinnar má nota lm() aðferðina líkt og við gerðum hér að ofan fyrir línulegu aðhvarfsgreininguna. Skoðum aftur samband fyrriPuls og likamsraektf en notum nú lm() aðferðina:

lm.puls <- lm(fyrriPuls ~ likamsraektf, data = puls)

Við getum fengið fervikasummutöfluna á sama hátt og áður með anova() aðferðinni:

anova(lm.puls)
## Analysis of Variance Table
##
## Response: fyrriPuls
##        Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)
## likamsraektf  2  2580 1289.9 9.5055 9.065e-05 ***
## Residuals  446 60521  135.7
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

en við getum einnig fengið möt á stikum líkansins með summary() aðferðinni:

summary(lm.puls)
##
## Call:
## lm(formula = fyrriPuls ~ likamsraektf, data = puls)
##
## Residuals:
##   Min   1Q Median   3Q   Max
## -31.217 -8.217 -0.148  6.783 46.783
##
## Coefficients:
##           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      75.148   1.294 58.060 < 2e-16 ***
## likamsraektfMiðlungs  -1.931   1.553 -1.243 0.214522
## likamsraektfMikil   -6.012   1.553 -3.871 0.000125 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 11.65 on 446 degrees of freedom
##  (22 observations deleted due to missingness)
## Multiple R-squared: 0.04088,  Adjusted R-squared: 0.03658
## F-statistic: 9.505 on 2 and 446 DF, p-value: 9.065e-05

Hægt er að stilla hvaða samanburðarstuðla (e. contrasts) eru notaðir en sjálfgegna stillingin er að nota svo kallaða contr.treatment en þá er lægsti flokkur flokkabreytu valinn sem viðmiðunarflokkur. Í einþátta fervikagreiningu má lesa matið fyrir viðmiðunarflokkinn úr (Intercept) línunni og finna svo matið fyrir hina flokkana með að leggja gildið á viðkomandi stika við matið fyrir viðmiðunarflokkinn.

Í dæminu hér að ofan má því lesa eftirfarandi:

 • Matið á fyrri púls í flokknum sem stundar litla líkamsrækt er 75.148.
 • Matið á fyrri púls í flokknum sem stundar miðlungs líkamsrækt er 75.148 + (-1.931) = 73.217.
 • Matið á fyrri púls í flokknum sem stundar mikla líkamsrækt er 75.148 + (-6.012) = 69.136.

10.7. Fleiri skýribreytur\(^\ast\)

Eins og fjallað var um í hluta 9.4 má mata aov() aðferðina með fleiri en einum þætti. Sömu sögu er að segja um lm() aðferðina. Mötum við hana með fleiri en einni samfelldri breytu smíðum við fjölvítt aðhvarfsgreiningrlíkan, með fleiri en einni flokkabreytu smíðum við fjölþátta fervikagreiningarlíkan en ef skýribreyturnar eru sambland af samfeldum breytum og flokkabreytur smíðum við samvikagreiningarlíkan (ANCOVA). Það er gríðarlega margt sem hafa þarf í huga þegar líkön af þessum gerðum eru smíðuð og verður ekki farið í það nánar hér en líkt og greint var frá í kafla 9.4 geta add1(), drop1() og step() aðferðirnar komið að góðum notum þegar velja á skýribreytur í líkanið.

10.8. Leiksvæði fyrir R kóða

Hér fyrir neðan er hægt að skrifa R kóða og keyra hann. Notið þetta svæði til að prófa ykkur áfram með skipanir kaflans. Athugið að við höfum þegar sett inn skipun til að lesa inn puls gögnin sem eru notuð gegnum alla bókina.

# Gogn sott og sett i breytuna puls. puls <- read.table ("https://edbook.hi.is/gogn/pulsAll.csv", header=TRUE, sep=";") # Setjid ykkar eigin koda her fyrir nedan: # Sem daemi, skipunin head(puls) skilar fyrstu nokkrar radirnar i gognunum # asamt dalkarheitum. head(puls)